Qua đó, ban hành 87 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên 564 triệu đồng; phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của 5 doanh nghiệp trong thời hạn 12 tháng; tước quyền sử dụng thẻ hướng dẫn viên (HDV) du lịch có thời hạn của 2 HDV; tịch thu 10 thẻ HDV du lịch giả, 2 thẻ HDV du lịch hết hạn.

Sở Du lịch phân công lãnh đạo và cán bộ thanh tra thường trực 24/24h, sẵn sàng giải quyết các phản ánh, kiến nghị của khách du lịch; phối hợp tham gia thành viên Đoàn liên ngành 178 tỉnh Quảng Ninh kiểm tra tại 7 đơn vị kinh doanh dịch vụ tại huyện Cô Tô.

Đ.H.