Trao đổi, làm rõ hơn về tầm quan trọng, cũng như hướng đi cụ thể để triển khai Nghị quyết của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ vào cuộc sống, đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, tuy vẫn tiếp tục khẳng định khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu nhưng dự thảo Văn kiện có hai điểm nhấn mạnh hơn so với trước đây. Thứ nhất, đầu tư phát triển ứng dụng khoa học công nghệ phải đi trước một bước trong tất cả hoạt động của các ngành, các cấp. Thứ hai, tập trung mọi nguồn lực của xã hội, không chỉ của Nhà nước mà phải có những cơ chế, chính sách để khuyến khích, thúc đẩy xã hội đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ.

Cùng với các giải pháp về thực hiện đổi mới, đồng bộ các cơ chế, chính sách, từ cơ chế tài chính, cơ chế quản lý trong khoa học công nghệ, theo đại biểu lần này có điểm mới là thúc đẩy việc xây dựng các mô hình tiên tiến về tổ chức khoa học công nghệ và có những cơ chế đặc thù.

Đồng thời ưu tiên đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ; hoàn thiện các cơ chế, chính sách để thúc đẩy việc ứng dụng khoa học, công nghệ, cũng như hoạt động đổi mới sáng tạo, các hoạt động về khởi nghiệp sáng tạo. Đánh giá đây là hướng đi đúng, đại biểu cho biết, hiện nay Chính phủ đang chuẩn bị Đề án về chương trình khởi nghiệp quốc gia, tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở đang chuẩn bị trình thành phố 4 chương trình để thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ, trực tiếp phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới như: chương trình về nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Sở sẽ chuyển hướng đầu tư tập trung hơn cho các chương trình nghiên cứu trọng điểm, trực tiếp phục vụ ngành công nghiệp trọng điểm của thành phô. Đề xuất với thành phố một số cơ chế để hình thành các trung tâm, tổ chức khoa học công nghệ tương đối mạnh, trực tiếp hỗ trợ các ngành công nghiệp cũng như ngành khoa học công nghệ trọng điểm của thành phố. Đồng thời, Sở sẽ đề xuất một số cơ chế, chính sách để thúc đẩy hoạt động của thị trường khoa học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh...

TTXVN