Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên báo cáo những nét cơ bản về các mặt thuận lợi và khó khăn trong cơ cấu, bộ máy tổ chức, tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, về những vấn đề nổi cộm hiện này của vùng Tây Nguyên.

Qua nghe báo cáo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận trong thời gian tới, Đảng, Quốc hội và Chính phủ sẽ tiếp tục đầu tư các nguồn lực để Tây Nguyên phát triển bền vững.

Thủ tưởng chỉ đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh Tây Nguyên, các Bộ, Ngành liên quan cần tăng cường phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên để tham mưu cấp thẩm quyền có cơ chế, chính sách sát hợp để thúc đẩy Tây Nguyên phát triển, trong đó, cần tập trung, sớm giải quyết những phức tạp, vướng mắc liên quan đến đất đai cho  nhân dân, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Riêng với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, cần tiếp tục đổi mới, kiện toàn, nâng cao chất lượng hơn nữa đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ xây dựng những chiến lược, đề án, chương trình phù hợp để thúc đẩy Tây Nguyên có nguồn nhân lực, cán bộ chất lượng; đẩy nhanh tiến trình xóa đói giảm nghèo; bảo đảm và mở rộng an sinh xã hội; hội  nhập nhanh với nền kinh tế thế giới, giữ vững và củng cố nền an ninh – quốc phòng để Tây Nguyên có bước đột phá trong phát triển mọi mặt.

Nguyễn Trọng