Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng liên quan đến các đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.

Hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên của Ban Chỉ đạo thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Ủy viên thường trực. Các ủy viên khác là lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành, địa phương liên quan.

Phan Đức