Cùng dự có đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Hậu Giang; đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang; các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng lực lượng vũ trang…

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh Hậu Giang đã có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, lan tỏa từ tỉnh đến cơ sở, thu hút đông đảo cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân tham gia. 

Các phong trào thi đua yêu nước đã tạo diện mạo mới cho nông thôn và đô thị của tỉnh Hậu Giang, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, các phong trào khởi nghiệp phát triển sôi nổi, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, văn hóa công sở được phát huy, thực hiện đạt và vượt 17/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại với kết quả nổi bật đáng ghi nhận. 

Dịp này, 1 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, 2 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, 1 tập thể nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, 1 tập thể nhận Huân chương Lao động hạng Ba; Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước. 

Đại hội cũng đã biểu dương 288 gương cá nhân, tập thể trên nhiều lĩnh vực có những thành tích vượt trội trong các phong trào thi đua yêu nước. Các gương điển hình tại đại hội là dấu ấn trong thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”... 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại đại hội. (Ảnh: Trung Quân)

Phát biểu chỉ đạo tại ĐH, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Hậu Giang tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác thi, đua khen thưởng. Trên cơ sở đó nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tác dụng to lớn của công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn các phong trào thi đua yêu nước với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Trong đó, cần chú ý đưa phong trào đi vào chiều sâu, trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị nhằm làm cho phong trào thi đua thực sự là đầu tàu, là động lực mạnh mẽ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Hậu Giang. 

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua khen thưởng Hậu Giang cần chú ý gắn các phong trào thi đua với công tác khen thưởng, bởi vì thi đua là gieo trồng khen thưởng là thu hoạch. Cũng như kiểm tra, đánh giá, sơ tổng kết và khen thưởng kịp thời đối với những tập thể cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 Đặc biệt quan tâm việc khen thưởng thông qua phát hiện các điển hình nhân tố mới, khen thưởng công nhân, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Tiếp đó là thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

“Ngay sau ĐH hôm nay các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Hậu Giang cần tiếp tục tuyên truyền, quan tâm tạo điều kiện để các điển hình phát huy tác dụng và có sức lan tỏa rộng lớn trong toàn tỉnh. Phấn đấu trong 5 năm tới ngành nào, cấp nào cũng có điển hình tiên tiến tiêu biểu và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân. (Ảnh: Trung Quân)

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, trong thời gian tới, tỉnh Hậu Giang tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị; Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, của tỉnh Hậu Giang. Đồng thời tăng cường hơn nữa nhận thức, vai trò của cấp ủy Đảng và chính quyền, công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với các đoàn thể nhân dân để đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và hiệu quả trong toàn xã hội. Đẩy mạnh gắn kết thực hiện thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Đề ra các biện pháp đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng để nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, lãnh đạo công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tạo phong trào hành động cách mạng tự giác của toàn dân, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. 

Thông qua phong trào thi đua để tiếp tục phát hiện các mô hình, các gương người tốt việc tốt, các nhân tố mới để xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng, tạo sự lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.


Trần Lĩnh