Theo Quyết định trên, thu hồi Thẻ nhà báo mang số hiệu ITT 01366, thời hạn 2016 -2020 của ông Lê Trường Sơn được cấp tại Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam, do vi phạm quy định về hoạt động nghiệp vụ báo chí theo tiết c điểm 9.1 khoản 9, Mục II Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Bộ Văn hóa -Thông tin.

Quyết định cũng nêu rõ, Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam có trách nhiệm thu hồi Thẻ nhà báo của ông Lê Trường Sơn nộp về Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 20-7.

Đồng thời, giao Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Báo chí, Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam và ông Lê Trường Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định trên.

H.T.