Như vậy, đến nay, Bộ NN&PTNT có 4 Tổng cục bao gồm: Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Phòng, chống thiên tai.

Các Tổng cục Thủy sản và Tổng cục Lâm nghiệp, vị trí Tổng cục trưởng đều do Thứ trưởng kiêm nhiệm. Còn Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Phòng, chống thiên tai, vị trí Tổng cục trưởng sẽ không do Thứ trưởng kiêm nhiệm. Đây là điểm mới theo Quyết định của Thủ tướng.

Thủ tướng vừa ký quyết định thành lập Tổng cục Phòng, chống thiên tai

Ông Phạm Hồng Quang, Chánh Văn phòng Tổng cục Thủy lợi cho biết, căn cứ Quyết định của Thủ tướng, các Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Phòng, chống thiên tai, mỗi đơn vị sẽ có 9 đầu mối trực thuộc.

“Hiện cơ cấu vị trí lãnh đạo Tổng cục đã được lãnh đạo Bộ hoàn thiện trình Thủ tướng chấp thuận và thẩm quyền bổ nhiệm sẽ do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quyết định. 

Dự kiến ngày 18/8 tới, Bộ sẽ tổ chức công bố các Quyết định của Thủ tướng về việc thành lập 2 Tổng cục và các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Tổng cục của Bộ trưởng”, ông Quang thông tin.

Căn cứ điều 4 Quyết định của Thủ tướng thì Tổng cục trưởng sẽ trình Bộ trưởng Bộ NN& PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Tổng cục; bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Tổng cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

NY