Trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, theo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 44, dự thảo Nghị quyết quy định nâng mức trần nợ vay từ 70% lên 90% trên nguyên tắc Thành phố Hà Nội phải bảo đảm khả năng trả nợ; cho phép tạm ứng Quỹ Dự trữ tài chính của Thành phố để đầu tư hạ tầng và bảo đảm thu hồi trong thời hạn 36 tháng; được sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi các dự án đầu tư phát triển và chi thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội; cho phép sử dụng kinh phí thường xuyên của một số đơn vị do tiết kiệm được để đầu tư công trình nhỏ mang tính chất xây dựng cơ bản, không phải theo quy trình của Luật Đầu tư công; cho phép sử dụng ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ các địa phương khác (trong nước) để đầu tư xây dựng một số công trình phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội theo chương trình hợp tác giữa Thủ đô và các địa phương; giao cho Hội đồng nhân dân quyết định về cơ cấu ngân sách sử dụng cho giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại phiên họp.

Bên cạnh đó, theo đề xuất của UBND Thành phố Hà Nội, dự thảo Nghị quyết bổ sung thêm 3 nội dung, gồm: HĐND Thành phố Hà Nội quyết định một số khoản thu phí (ban hành danh mục, tăng mức); ngân sách Thành phố Hà Nội được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất; ngân sách Thành phố Hà Nội được hưởng toàn bộ số thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp do UBND Thành phố làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách  Nguyễn Đức Hải cho biết, việc ban hành Nghị quyết cần đồng bộ với việc sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô năm 2012.

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với các cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hà Nội như Tờ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị: không khống chế mức trần tăng thu phí, lệ phí mà giao cho Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội quyết định danh mục và mức tăng cụ thể, trừ lệ phí tòa án, trên cơ sở thực tế và có sự đồng thuận của nhân dân.

Nhất trí cho phép Thành phố Hà Nội sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi đầu tư cho các dự án đầu tư phát triển và chi thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội, song Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng lưu ý, cần dành số tăng thu trong lĩnh vực chi theo cơ chế và quy định trong ngưỡng an toàn của Trung ương để thực hiện giải quyết tiền lương trong giai đoạn mới.


Thu Thuỷ