Theo chương trình, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.  

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

 Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

 Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử, thành lập Ban kiểm phiếu.

Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày tờ trình của Chủ tịch Quốc hội về dự kiến nhân sự thành viên Ban kiểm phiếu để Quốc hội thông qua. Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bỏ phiếu trước khi Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhân sự duy nhất được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ Chủ tịch nước

Đến 15h cùng ngày, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch nước để biểu quyết thông qua. Tân Chủ tịch nước tuyên thệ ngay sau đó

Cũng về công tác nhân sự, trong ngày 23-10, Quốc hội thực hiện quy trình phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đối với ông Trương Minh Tuấn.

 Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tờ trình phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng TT&TT. Quốc hội thảo luận ở đoàn về nội dung này.

  Sáng 24-10, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng TT&TT bằng bỏ phiếu kín. Kết quả được công bố ngay sau đó.


P. Thuỷ