Cụ thể, UBND TP giao các sở, ngành: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Quy hoạch - Kiến trúc, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy TP, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, UBND quận, huyện, thị xã chủ động rà soát trình tự, thời gian thực hiện thủ tục về cấp phép xây dựng và các thủ tục có liên quan; đề xuất rút ngắn thời gian thực hiện, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30-4.

Trước đó, ngày 13-3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Trong đó yêu cầu: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao quán triệt sâu sắc mục tiêu và các nguyên tắc quy định tại các Nghị quyết của Chính phủ hằng năm liên quan đến triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đào tạo, nâng cao trình độ và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là những người trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; kiên quyết chấm dứt tình trạng sách nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm.

Chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chế độ báo cáo quy định tại Chỉ thị này.

N.Y.