Theo đó, Quốc hội đã nhất trí  bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 các dự án sau đây:  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Trẻ em, Luật Công chứng, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị (cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 5 theo quy trình tại một kỳ họp); Luật Công an nhân dân (sửa đổi) (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, thông qua tại kỳ họp thứ 6); Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch (cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 6 theo quy trình tại một kỳ họp); Luật Quản lý thuế (sửa đổi) (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6);  Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Quốc hội cũng điều chỉnh thời gian trình các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự (lùi từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường (lùi từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8).

Năm 2018, Quốc hội đưa ra khỏi Chương trình các dự án: Luật Dân số, Luật Quản lý phát triển đô thị, Luật Công an xã.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2019

Năm 2019, tại kỳ họp lần thứ 7, sẽ trình Quốc hội thông qua: Luật Hành chính công, Luật Kiến trúc, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

9 Bộ luật được trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 7 gồm: Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán (sửa đổi), Luật Thư viện, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Tại kỳ họp thứ 8, sẽ trình Quốc hội thông qua 8 luật gồm: Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán (sửa đổi), Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Thư viện, Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Đồng thời trình Quốc hội cho ý kiến: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Thanh niên (sửa đổi).

P. Thuỷ