Đồng chí Hoàng Dân Mạc, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhấn mạnh, chiến thắng Sông Lô - Đoan Hùng là một trong những chiến thắng lớn của quân và dân Việt Bắc, trong đó có đóng góp tích cực của quân và dân Phú Thọ. Chiến thắng Sông Lô đã làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp, đưa cuộc kháng chiến của dân tộc ta bước sang một giai đoạn mới.

Thời gian đã lùi xa, nhưng chiến thắng Sông Lô vẫn mãi mãi là niềm tự hào không chỉ riêng của quân và dân Phú Thọ mà còn là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam; là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.

Phát huy truyền thống cách mạng trong những năm kháng chiến, bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển từ một tỉnh nghèo, thuần nông, cơ sở hạ tầng thấp kém; công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển chậm, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, đến nay, kinh tế của Phú Thọ luôn tăng trưởng ổn định. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển đột phá, đã hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu về giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, các công trình văn hóa - xã hội, tạo diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới, khởi sắc.

PV