Để chuẩn bị cho phiên họp thứ 9 (từ ngày 17 - 22-4) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số tờ trình, báo cáo:

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về Danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho các dự án còn lại trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; phối hợp chuẩn bị Báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý (lần 2) dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý (lần 2) dự án Luật Quy hoạch. Báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 và Tờ trình của Chính phủ về việc quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 sẽ do Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị Tờ trình đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; phối hợp chuẩn bị Báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý (lần 2) dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH14 và Báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý (lần 2) dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)...

Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp chuẩn bị Báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý (lần 2) dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ...

PV