Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh nhìn lại năm 2020 và 5 năm vừa qua, tình hình thế giới và trong nước bên cạnh những thuận lợi là cơ bản cũng nảy sinh nhiều vấn đề mới; khó khăn, thách thức chưa từng có, đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu rất cực đoan. 

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Ban Kinh tế Trung ương đã nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và cả nhiệm kỳ khóa XII, đóng góp rất tích cực vào thành tựu chung của cả đất nước.

Toàn cảnh hội nghị.

5 năm qua (2016-2020), hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương đã được tiến hành toàn diện trên tất cả các chức năng và nhiệm vụ được giao. 

Ban đã chủ trì, phối hợp với cơ quan tổ chức thành công hàng chục diễn đàn, hội nghị, hội thảo lớn tầm quốc gia và quốc tế, không chỉ góp phần tuyên truyền, phổ biến, mà còn huy động trí tuệ trong và ngoài nước phục vụ xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, quyết sách lớn về kinh tế của Đảng.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược về kinh tế- xã hội theo đó cần xây dựng chương trình nghiên cứu cụ thể cho từng năm và cả nhiệm kỳ khóa XIII, tập trung nguồn lực làm tốt các đề án, nghị quyết được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII giao chủ trì, bảo đảm các đề án có chất lượng, mang tầm chiến lược. 

Tập trung làm tốt việc tổng kết các nghị quyết Trung ương về những vấn đề quan trọng đối với phát triển kinh tế- xã hội đất nước. Làm tốt hơn công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế- xã hội. 

Cải thiện, nâng cao chất lượng hơn nữa công tác thẩm định các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và công tác nghiên cứu và dự báo kinh tế vĩ mô. Đặc biệt coi trọng công tác cán bộ; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, khơi dậy nhiệt huyết, khát khao cống hiến, phấn đấu vươn lên của cán bộ, đảng viên…

H.A