Cụ thể, tổng thu cân đối NSNN tháng 5-2020 ước đạt 70,4 nghìn tỷ đồng, trong đó, thu nội địa tháng 5 ước đạt 56,5 nghìn tỷ đồng; thu từ dầu thô tháng 5 ước đạt 1,5 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 1 nghìn tỷ đồng (âm 40%) so với tháng 4; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 5 ước đạt 12,3 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu thuế đạt 21,7 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 1,6 nghìn tỷ đồng (âm 6,9%) so tháng trước. Luỹ kế 5 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 577 nghìn tỷ đồng, bằng 38,2% dự toán, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó thu nội địa ước đạt 480,5 nghìn tỷ đồng, bằng 38% dự toán, giảm 5,9% so cùng kỳ năm 2019 (cùng kỳ năm 2019 đạt 43,5% dự toán).

Trong tổng số thu từ nội địa, có 6/12 khoản thu đảm bảo tiến độ dự toán (đạt trên 41%); nhưng chủ yếu là các khoản thu nhỏ hoặc tiền sử dụng đất (đạt 54,7% dự toán); 6 khoản thu còn lại không đảm bảo tiến độ dự toán và giảm mạnh so cùng kỳ năm 2019. 

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 33,4% dự toán, giảm 15%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 37,5% dự toán, giảm 2,6%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 32,4% dự toán, giảm 16,1%; các loại phí, lệ phí đạt 30,9% dự toán, giảm 17,6% so với cùng kỳ năm 2019...

H.A