Về yêu cầu xây dựng đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng, Trưởng bộ phận chuyên trách Chỉ thị 05 - Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” xác định rất rõ cần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; gắn thực hiện Chỉ thị với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Chỉ thị đề ra phương châm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện là “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Hoa, để thực hiện những phương châm đề ra, Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy làm tốt một số nhiệm vụ, trong đó có việc “tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị với tinh thần sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

Về giải pháp nâng cao hiệu quả đạo đức công vụ, bà Ung Thị Xuân Hương, Chánh án Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh, cho biết: Cần xây dựng một cơ chế hợp lý nhằm tránh trường hợp cán bộ công chức lợi dụng vị trí, công việc công tác của mình để trục lợi.

Để thực hiện giải pháp này, cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, xác lập hành lang pháp lý cho hoạt động quản lý của cơ quan Nhà nước, cụ thể hóa quyền, nghĩa vụ của công dân. Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt công tác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ.

Bà Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nhận định: Xây dựng đạo đức công vụ là việc vô cùng cần thiết và cấp bách vì đạo đức công vụ gắn liền với đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp của từng cán bộ, công chức, viên chức.

Tọa đàm đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp cũng như các giải pháp nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ lãnh đạo, các chuyên gia, trong đó có các giải pháp thực hiện đạo đức công vụ trong từng ngành nghề cụ thể và gắn liền với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh sẽ tổng hợp và cụ thể hóa các giải pháp nâng cao trách nhiệm thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ để những giải pháp này được lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị, mang lại hiệu quả thực hiện trong thực tiễn.

PV (Theo TTXVN)