Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được nghe truyền đạt 7 chuyên đề, gồm: Tổng quan Hội đồng nhân dân trong chính quyền địa phương; kỹ năng thu thập, xử lý thông tin và tham vấn ý kiến nhân dân; giới thiệu khái quát Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; kỹ năng phân tích, quyết định chính sách về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; kỹ năng giám sát, thẩm tra thu chi ngân sách và nghe giới thiệu khái quát Luật Ngân sách sửa đổi; kỹ năng thảo luận và chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân; kỹ năng tiếp xúc và giữ mối liên hệ với cử tri.

Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận, trao đổi xung quanh các chuyên đề, qua đó giúp các đại biểu có được một cái nhìn tổng quan, đầy đủ, toàn diện hơn về vai trò, trách nhiệm của mình - là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương.

Đồng thời, giúp giữ mối liên hệ mật thiết giữa Nhà nước với nhân dân thông qua cầu nối là người đại biểu Hội đồng nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong thời gian tới.

PV