Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận Báo cáo tổng kết công tác ngành tuyên giáo năm 2015; 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm năm 2016 và tham luận của đại biểu dự Hội nghị.                                                     

Đồng chí Lê Hồng Anh và đồng chí Đinh Thế Huynh cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị nhận định: 5 năm qua và năm 2015, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều thuận lợi đan xen những khó khăn, thách thức, toàn Ngành Tuyên giáo đã nỗ lực phấn đấu, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngành Tuyên giáo thể hiện rõ vai trò tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo. 

Triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động tuyên truyền, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015 và nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng. 

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 “Về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” và  Chỉ thị số 03 - CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Hoạt động tuyên giáo trên các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hoá, văn học, nghệ thuật, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, khoa học và công nghệ, môi trường, y tế và một số vấn đề xã hội khác tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả quan trọng. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ngành Tuyên giáo với các ban, bộ, ngành và các địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Củng cố tổ chức, xây dựng đội ngũ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực cán bộ Ngành Tuyên giáo.

Các đại biểu cũng thẳng thắn đề cập đến một số hạn chế, khuyết điểm: việc tham mưu đề xuất giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, chính trị, trong xử lý các vấn đề “nóng”, vấn đề “nổi cộm” thuộc công tác tuyên giáo chưa chủ động, chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; việc nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn còn nhiều bất cập; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” vẫn thiếu sắc bén, tính chiến đấu, tính thuyết phục chưa cao; nhiều cơ quan báo chí chưa tập trung tuyên truyền cổ vũ nhân tố mới, mô hình mới trong các phong trào thi đua yêu nước; việc triển khai một số hoạt động nhằm đổi mới trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá chưa được chuẩn bị kĩ lưỡng, chưa làm tốt công tác truyền thông, nên chưa tạo được sự đồng thuận xã hội; còn ít các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật.

 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm 2015  và trong 5 năm qua: kịp thời tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt của công tác tuyên giáo; chất lượng các đề án, chương trình về văn hoá, giáo dục, khoa học công nghệ, lý luận... được nâng lên; phối hợp triển khai, hoàn thành có chất lượng nhiều nội dung quan trọng do Trung ương giao trong quá trình Tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi mới và xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng; chủ động trong công tác hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phát hiện, nắm bắt, đánh giá tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội và tham mưu những giải pháp định hướng dư luận xã hội; đẩy mạnh đấu tranh chống “diễn biến hoà bình”, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị.

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của ngành Tuyên giáo như, việc đổi mới phương thức công tác tuyên giáo còn chậm, chưa sát hợp với tình hình mới, hiệu quả chưa cao; công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị một số mặt còn bất cập; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chưa thực sự sắc bén; công tác tuyên truyền về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ  chưa được chú trọng đúng mức; văn hóa – văn nghệ chưa có những tác phẩm phản ánh đầy đủ thành tựu có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới 30 năm đất nước, thiếu tính định hướng giá trị đất nước và con người Việt Nam; vẫn còn tình trạng một số ấn phẩm báo chí, chương trình phát thanh truyền hình xa rời tôn chỉ, mục đích, nặng về thông tin mặt tiêu cực; còn xảy ra một số vụ việc sai phạm, thông tin sai sự thật, thiếu nhạy bén chính trị trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu, trong thời gian tới, toàn Ngành tuyên giáo cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2016, tập trung tuyên truyền tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, góp phần giải đáp có căn cứ khoa học những vấn đề do thực tiễn đặt ra; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức công tác tuyên giáo, đặc biệt công tác tuyên giáo trong phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; tích cực chuẩn bị, tham gia sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương  (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; chủ động trong công tác dự báo, đấu tranh chống âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động, thù địch.

Trong phần kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã phân tích, làm rõ thêm một số nội dung cần quan tâm, nhấn mạnh đến phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tuyên giáo trong năm 2016 và những năm tiếp theo: triển khai đồng bộ hoạt động của các lực lượng làm công tác Tuyên giáo, bám sát sự chỉ đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân triển khai đồng bộ và sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống; tập trung cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền về thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII theo hướng đổi mới về phương thức, bảo đảm tiến độ và chất lượng; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của các cấp ủy, chính sách của Nhà nước; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chủ quản, thực hiện nghiêm túc Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; triển khai thực hiện có chất lượng và hiệu quả công tác lý luận và giáo dục lý luận chính trị, lý luận phê bình văn học nghệ thuật, công tác nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tuyên giáo; thực hiện tốt hơn công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo, nâng cao bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, triển khai thực hiện việc quy hoạch đội ngũ cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên giáo ngày càng phức tạp nặng nề.

Đồng chí Đinh Thế Huynh bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các cấp ủy, sự nỗ lực của toàn bộ đội ngũ cán bộ tuyên giáo,  ngành Tuyên giáo nhất định hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

PV