Năm 2016, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, toàn thể cán bộ, công chức của Văn phòng Chủ tịch nước đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất, phối hợp công tác, khắc phục khó khăn, từng bước chủ động nghiên cứu, tham mưu, tổ chức phục vụ có hiệu quả các hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Văn phòng đã tổ chức phục vụ tốt việc chuyển giao nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; phục vụ Chủ tịch nước giới thiệu nhân sự đề nghị Quốc hội bầu, phê chuẩn các chức danh cán bộ cao cấp; quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn, chủ trì họp báo công bố đặc xá; phục vụ chu đáo Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thăm, làm việc với các bộ, ngành, địa phương, tham dự các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; đi thăm các nước, dự Hội nghị quốc tế và đón các đoàn cấp cao đến thăm Việt Nam.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích, nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, công chức Văn phòng Chủ tịch nước trong năm 2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Năm 2017, tình hình thế giới và trong nước dự báo còn tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức.

Nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương lần thứ 4 khóa XII.     

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, công tác trong thời gian tới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh Văn phòng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, cập nhật, nắm bắt tình hình thực tiễn, dư luận xã hội để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất với Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, góp ý kiến vào các dự án luật, pháp lệnh.

Xuất phát từ nhiệm vụ, tính chất công việc đa dạng, liên quan đến nhiều cấp, ngành, lĩnh vực, yêu cầu công việc khẩn trương, do đó Văn phòng Chủ tịch nước cần phối hợp công tác chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, các bộ, ban ngành, cơ quan chức năng.   

Bên cạnh đó, Văn phòng Chủ tịch nước cần chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ công chức của Văn phòng. Đồng thời chú trọng công tác xây dựng Đảng, tăng cường đoàn kết, nhất trí, kỷ luật trong nội bộ để phát huy sức mạnh tập thể của Văn phòng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

PV (theo TTXVN)