Dự thảo Chiến lược được đưa ra xin ý kiến tại Hội nghị được xây dựng trên cơ sở 2 cuộc Hội thảo đã được Bộ Công thương tổ chức để xin ý kiến về đề cương Chiến lược, đồng thời tiếp thu văn bản góp ý của các Bộ ngành và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về các nội dung của Dự thảo Chiến lược.

Theo đó, Dự thảo Chiến lược đã được chia thành từng giai đoạn cụ thể, đồng bộ về thời gian với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm của quốc gia; xây dựng các mục tiêu cụ thể cần đạt được cho từng giai đoạn; có định hướng và giải pháp thực hiện phù hợp như: Nhóm giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh theo cam kết quốc tế, Nhóm giải pháp phát triển hạ tầng thương mại, Nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả quản lý và điều tiết thị trường...

Quang cảnh tại hội nghị.

Bộ Công Thương mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến hữu ích từ các cơ quan quản lý nhà nước cũng như từ các hiệp hội, tổ chức kinh tế - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia… để xây dựng Chiến lược bảo đảm tính toàn diện, với phạm vi rộng và bao quát được hết những vấn đề cơ bản trong phát triển thương mại trong nước, bảo đảm sự tiếp nối phù hợp và thống nhất trong tổng thể định hướng chung về phát triển thương mại trong nước của Việt Nam từ những giai đoạn trước tới nay.

Những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được Bộ Công Thương trân trọng tiếp nhận và tổng hợp, trên cơ sở đó Bộ Công Thương sẽ hoàn thiện Dự thảo Chiến lược, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Phan Đức