Thông qua 15 luật, 1 nghị quyết; cho ý kiến 9 dự án luật năm 2020

Theo Nghị quyết, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 bốn dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Đồng thời điều chỉnh thời gian trình 3 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (lùi cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang kỳ họp thứ 8, thông qua tại kỳ họp thứ 9); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi, lùi cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang kỳ họp thứ 9); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (lùi cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang kỳ họp thứ 9).

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN.

Đưa ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, tại kỳ họp thứ 9 sẽ trình Quốc hội thông qua 8 dự án Luật và 1 Nghị quyết: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Trình Quốc hội cho ý kiến về 7 dự án Luật: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Đề xuất sửa Luật Giao thông đường bộ, xây dựng Luật Từ chức

Trước đó, Báo cáo giải trình, tiếp thu do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày cho biết: Có ý kiến ĐBQH đề nghị không lùi thời gian trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; đối với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đề nghị chỉ lùi một kỳ họp như đề nghị của Chính phủ (trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8). Tuy nhiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho rằng, thời gian từ nay đến kỳ họp thứ 8 của Quốc hội chỉ còn khoảng 4 tháng, trong khi khối lượng công việc phải thực hiện theo quy định rất nhiều (tổng kết, đánh giá tác động, soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến, thẩm định, thẩm tra...).

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Qua rà soát, kiểm tra tiến độ chuẩn bị 2 dự án luật này, UBTVQH nhận thấy cần phải có thêm thời gian để nghiên cứu, thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, tổng kết, đánh giá thực trạng pháp luật và nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ hơn một số chính sách mới phát sinh trong quá trình soạn thảo nhằm bảo đảm chất lượng, tính khả thi của dự án luật. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho phép giữ tiến độ xem xét 2 dự án luật này như nội dung trình.

Một số ý kiến của đại biểu đề nghị bổ sung vào Chương trình các dự án, dự thảo để đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội như: Nghị quyết thực hiện thí điểm một số nội dung về đất đai; sửa đổi Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo hiểm y tế; xây dựng Luật Phê bình và tự phê bình, Luật Từ chức, Luật Chuyển đổi giới tính, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở... UBTVQH nhận thấy, Nghị quyết thí điểm một số nội dung về đất đai là nội dung khá phức tạp, liên quan chặt chẽ đến việc sửa đổi Luật Đất đai.

Theo dự kiến Chương trình, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Do đó, không cần thiết phải thực hiện thí điểm một số nội dung về đất đai mà Chính phủ cần tập trung chỉ đạo việc tổng kết thi hành Luật Đất đai hiện hành, đánh giá tác động các chính sách cần sửa đổi để xây dựng dự án Luật trình Quốc hội.

Đối với đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các luật còn lại, UBTVQH ghi nhận và chuyển các kiến nghị này đến Chính phủ để chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiên cứu, phục vụ việc đánh giá, tổng kết các văn bản luật có liên quan; trường hợp cần thiết sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới thì Chính phủ chỉ đạo xây dựng hồ sơ đề nghị để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

* Chiều 11-6, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thư viện.

Quỳnh Vinh