Theo đó, mục tiêu đặt ra là phấn đấu đến hết năm 2016, cả nước có khoảng 25% số xã đạt chuẩn NTM và có 30 - 35 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động lựa chọn những vấn đề bức xúc về sản xuất và cải thiện đời sống của người dân trên từng địa bàn để tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ rệt, trong đó ưu tiên chỉ đạo và hướng dẫn các xã dưới 5 tiêu chí và xã khó khăn đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.

Cụ thể, các địa phương nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về kiểm soát đầu tư công, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Không được để phát sinh nợ mới, chỉ phê duyệt dự án khi đã xác định được nguồn vốn. Thủ tướng chỉ đạo, tuyệt đối không được yêu cầu dân đóng góp bắt buộc và huy động quá sức dân; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu nếu thực hiện sai quy định.

C.Linh