Các địa phương được dự báo nằm trong phạm vi ảnh hưởng của bão số 16 (bão Tembin) không tham gia hội nghị để tập trung triển khai công tác ứng phó với cơn bão.             

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Dự hội nghị có: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.   

Theo báo cáo, năm 2017, công tác thi hành án dân sự đạt nhiều kết quả tích cực, hệ thống cơ quan thi hành án dân sự đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao (thi hành xong trên 549.000 việc, đạt trên 79%, vượt chỉ tiêu trên 9%). Bộ Tư pháp đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và đang tích cực thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021. Công tác theo dõi thi hành pháp luật được các bộ, ngành, địa phương chú trọng, gắn với các sự kiện, “điểm nóng” được dư luận quan tâm, tập trung vào lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.  

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2018. Ảnh: TTXVN

Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ đã tham mưu cho Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội thông qua 20 dự án luật, nghị quyết; tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều giải pháp hữu hiệu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan ngang bộ trong công tác xây dựng pháp luật. Năm 2017, lần đầu tiên Chính phủ đã phê duyệt, thông qua kết quả pháp điển chủ đề đất đai, 35 đề mục trong Bộ pháp điển và chính thức đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển để các cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng.       

Bộ Tư pháp và các địa phương đã xây dựng, thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024, gắn với việc thi hành Luật Hộ tịch. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý tiếp tục được hoàn thiện mạnh về thể chế pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng và những kết quả, thành tích mà toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp đã đạt được trong năm 2017.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến rất phức tạp, kinh tế - xã hội trong nước bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, còn không ít khó khăn, ngành Tư pháp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra; chủ động, tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp trong lĩnh vực xây dựng và thi hành pháp luật; xử lý có hiệu quả các vấn đề pháp lý trong hội nhập quốc tế…              

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao công tác thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2016, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được Quốc hội giao; công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp tiếp tục có những chuyển biến rõ nét. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp và ngành Tư pháp tiếp tục được kiện toàn, chất lượng được nâng lên cả về trình độ chuyên môn và phấm chất, đạo đức, lối sống. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, kỷ cương, kỷ luật được chấn chỉnh gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, đất nước đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng với những thời cơ, thuận lợi rất cơ bản, nhưng cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức đan xen. Trong bối cảnh này, yêu cầu, nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Tư pháp đặt ra rất nặng nề. Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng nhấn mạnh: “Đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.

Bày tỏ đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của công tác tư pháp năm 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Bộ Tư pháp tập trung bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính; làm tốt công tác tham mưu với Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp. 

Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, chỉ đạo việc triển khai thực hiện tốt công tác thi hành pháp luật, nhất là các luật mới được Quốc hội thông qua, như Bộ luật Hình sự, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Tiếp cận thông tin... 

Cùng với đó, phải tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành Tư pháp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị ngành Tư pháp tiếp tục thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thi hành án dân sự, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân, không để phát sinh những vụ khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp, kéo dài; xây dựng và thực hiện các giải pháp giảm số lượng án tồn đọng, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế, tham nhũng. 

Bộ Tư pháp cần tiếp tục phối hợp tham mưu xử lý tốt các vấn đề pháp lý trong quá trình hội nhập quốc tế, chú trọng và có giải pháp hiệu quả phòng ngừa các tranh chấp đầu tư quốc tế; chủ động, tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế với các nước, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực xây dựng chính sách, pháp luật trên cơ sở thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, bảo đảm hiệu quả, thiết thực và chủ quyền quốc gia.       

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, yếu tố con người giữ vai trò quyết định để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Vì vậy, ngành Tư pháp cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế bảo đảm tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII).

PV (Theo TTXVN)