Tham dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trương Hoà Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay và năm 2018 vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, sự chỉ đạo sát sao, cụ thể của đồng chí Tổng Bí thư và Bí thư cấp ủy các cấp, sự phối hợp chặt chẽ trong và ngoài ngành, sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã quyết tâm đổi mới phong cách, lề lối, phương pháp, thái độ làm việc, huy động sức mạnh tổng hợp để hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng nâng lên, góp phần vào những thành tựu chung của cả nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chủ trì hội nghị

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá tình hình kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 3 năm qua và năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và những năm tiếp theo của toàn Ngành, tạo tiền đề để chuẩn bị tốt cho Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận tập trung vào đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ tới nay, nhất là năm 2018. 

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo của mình, chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm, các vấn đề cảm thấy tâm đắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng thời gian qua; bổ sung những nội dung phương hướng, nhiệm vụ trong năm năm 2019; đề xuất những kiến nghị về công tác tổ chức xây dựng Đảng...

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị

Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết: Nhìn lại năm 2018 và 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát và chấp hành nghiêm chủ trương và sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp; tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc, hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước và củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Đã bám sát và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp; chủ động tham mưu, tích cực triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.  

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần thu hẹp “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên suy thoái. Cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy lên một giai đoạn mới mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn, tiếp tục củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị

Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII gắn với Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. 

Đến cuối tháng 10-2018, toàn hệ thống chính trị đã giảm 3 ban chỉ đạo, 9 tổng cục và tương đương, 201 cục, vụ và tương đương, 65 ban, sở, ngành cấp tỉnh, 6.954 phòng và tương đương; giảm hơn 50 lãnh đạo cấp tổng cục, trên 300 lãnh đạo cấp cục, vụ; 172 lãnh đạo ban, sở, ngành cấp tỉnh và tương đương, 9.332 lãnh đạo phòng; giảm 60.659 biên chế.

Đã giải quyết tốt mối quan hệ giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; thực hiện toàn diện, đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, chống tiêu cực và chạy chức, chạy quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh. Chủ động chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng bảo đảm nâng cao chất lượng và cơ cấu hợp lý.

Những kết quả về công tác tổ chức xây dựng Đảng đã góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước…


Quỳnh Vinh