Theo đó, năm 2017, Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Sóc Trăng tiến hành kỷ luật bà Mai Thi, vì cho rằng bà này phối hợp tổ chức hội thảo, hướng dẫn kinh nghiệm nuôi tôm ứng dụng chế phẩm sinh học ST Bacilli+MT; ký biên bản thỏa thuận cung cấp chế phẩm sinh học ST Bacilli+MT trong mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng là không đúng chức năng, nhiệm vụ. 

Đảng ủy khối cơ quan cũng cho rằng bà Thi cung cấp chế phẩm sinh học cho người nuôi tôm khi chế phẩm ST Basilli 1 và ST Basilli 2 không có danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Điều này vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều Đảng viên không được làm.

Trung tâm quan trắc tài nguyên - môi trường Sóc Trăng - nơi bà Thi từng giữ chức giám đốc. 

Bà Mai Thi sau đó khiếu nại quyết định kỷ luật của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Sóc Trăng. 

Sau đó, Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng vào cuộc và xác định, việc bà Mai Thi cung cấp chế phẩm sinh học ST Bacilli+MT trong mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng cho người dân là để thử nghiệm chế phẩm sinh học do mình nghiên cứu; chế phẩm vi sinh ST Bacilli+MT có thành phần là Bacillus subtilis, đây là loài vi sinh được phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản. 

Như vậy, việc thử nghiệm chế phẩm sinh học ST Bacilli+MT không cần phải có giấy phép lưu hành. Đối với việc phối hợp cùng ngành nông nghiệp để cung cấp chế phẩm sinh học ST Bacilli+MT trong mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng cho người dân nuôi thử nghiệm mà không báo cáo cấp trên là có khuyết điểm, vi phạm.

Tuy nhiên, khuyết điểm này chưa đến mức phải bị kỷ luật mà chỉ cần kiểm điểm là đủ. Từ đó, Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng chấp nhận khiếu nại của bà Thi.

Đ.Văn - H.Yên