Sau ngày kháng chiến chống Pháp thắng lợi, từ năm 1955 đến năm 1987, đồng chí Phạm Văn Đồng được giao đảm nhiệm trọng trách Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng. Từ Đại hội II của Đảng (năm 1951) đến Đại hội VI, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và là Ủy viên Bộ Chính trị. Từ năm 1986 đến 1997, đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương các khóa VI, VII, VIII cử làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí là đại biểu Quốc hội từ khóa I (1946-1960) đến khóa VII (1981-1987)…

Với công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí Phạm Văn Đồng đã được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Sao Vàng và nhiều huân chương, huy chương cao quý khác. 94 tuổi đời, 75 năm liên tục hoạt động cách mạng, đồng chí Phạm Văn Đồng đã cống hiến trọn đời cho Đảng và dân tộc Việt Nam.

Các tham luận và ý kiến tại hội thảo đã khẳng định kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc và quê hương Quảng Ngãi, đồng chí Phạm Văn Đồng sớm hình thành tư tưởng yêu nước cách mạng. Đứng trên lập trường giai cấp công nhân, đồng chí đã lựa chọn con đường phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc làm mục tiêu, lý tưởng sống trọn đời.

Là nhà hoạt động chính trị chuyên nghiệp, đồng chí Phạm Văn Đồng hết sức chú trọng văn hóa và phát huy vai trò của văn hóa trong hoạt động cách mạng. Trong thời kỳ hoạt động cách mạng bí mật, đồng chí Phạm Văn Đồng đã viết nhiều bài báo giàu tính chiến đấu trên tờ "Ý kiến chung", "Người tù đỏ". Trong cuộc vận động tiến tới Cách mạng Tháng Tám, đồng chí được giao làm chủ bút, rồi phụ trách Báo Việt Nam độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập.

Đồng chí Phạm Văn Đồng là người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, trọn đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, tự do và hạnh phúc của nhân dân... Trải qua nhiều cương vị công tác ở Trung ương và địa phương, trên cương vị nào, đồng chí cũng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nêu tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng và trở thành người học trò xuất sắc và gần gũi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thành