Tại hội thảo, hầu hết các báo cáo khoa học, các tham luận của các đại biểu, các nhà nghiên cứu trong lực lượng Công an, các ủy viên Tiểu ban Lý luận về lĩnh vực bảo vệ ANQG đều khẳng định: Ngay từ khi mới ra đời, lực lượng Công an đã lao vào cuộc chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ chính quyền non trẻ, bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Tám.

Trong suốt cuộc chiến tranh chống Pháp, Mỹ, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng Công an Việt Nam đã lập được nhiều chiến công hiển hách, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và ANQG....

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Văn Ngọc, nhấn mạnh: Các báo cáo của các đại biểu trình bày tại hội thảo đều là những nghiên cứu có giá trị gợi mở, đặt nền móng cho các nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo.

Trên cơ sở những nghiên cứu ban đầu này, Tiểu ban sẽ tiếp tục quy tụ các nhà nghiên cứu khoa học toàn ngành, để lấy ý kiến vấn đề này. Từ đó, tổng kết, hoàn thiện và nâng lý luận về nghệ thuật bảo vệ ANQG thành một bộ phận quan trọng trong hệ thống lý luận CAND, để trang bị cho các thế hệ cán bộ đưa vào ứng dụng thực tiễn và công tác.

Huyền Thanh