Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cùng các nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử uy tín trong cả nước.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và những nhân chứng lịch sử đã tập trung thảo luận, phân tích tình hình quốc tế và trong nước, âm mưu, thủ đoạn của Mỹ - chính quyền Sài Gòn trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. 

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã tập trung phân tích vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng mà trực tiếp là Khu ủy 5, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Qua đó, khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định đến thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy; đồng thời làm rõ quyết tâm của Đảng bộ, quân và nhân dân Quảng Nam trong thời kỳ nổ ra cuộc Tổng tiến công và nổi dậy. 

Từ đó, rút ra những bài học lịch sử có giá trị lý luận và thực tiễn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 để phát huy, vận dụng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.


N.Thi