Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các chuyên gia thảo luận về những vấn đề lý luận, thực trạng và hệ thống giải pháp, khuyến nghị xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng và văn học, nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tham dự hội thảo có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; GS.TS Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương; PGS.TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Báo chí và Tuyên truyền; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng, Viện trưởng Viện Báo chí- Chủ nhiệm đề tài khoa học, cùng đông đảo các nhà quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia về báo chí – truyền thông, các nhà báo trong và ngoài Học viện Báo chí và Tuyên truyền…

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng nêu rõ, Hội thảo nhằm làm rõ lý thuyết và tình hình thực tiễn vấn đề nghiên cứu, thực trạng, vấn đề đặt ra và đề xuất giải pháp xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng và văn học, nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội thảo khoa học “ Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật” hướng tới 4 mục tiêu cụ thể…

Trong Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới nêu rõ: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW nêu trên, công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học nghệ thuật ngày càng được chú trọng đẩy mạnh ở cả phương diện chủ trương, đường lối và khâu triển khai vào thực tiễn nước ta hiện nay.

PGS.TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tại Hội thảo

Tham luận tại Hội thảo, PGS,TS Nguyễn Thế Kỷ nhận định: “Cùng với những nỗ lực và thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước, công tác lãnh đạo bảo đảm an ninh quốc gia trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa cũng đạt được những kết quả quan trọng. Trong thời gian tới, cần tăng cường tính chiến đấu của mảng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật, nhất là ở các cơ quan chỉ đạo, quản lý và các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ chủ lực. 

Coi trọng việc đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm với thông tin, quan điểm sai trái, phản động ở lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản mà các thế lực thù địch, cơ hội tán phát trên mạng internet và các phương tiện, loại hình truyền thông hiện đại”.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Ban tổ chức đã nhận được hơn 30 tham luận của các nhà khoa học, thể hiện sự tâm đắc, tâm huyết và sự dày công nghiên cứu của các nhà khoa học. Ngoài ra, tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các ý kiến của các nhà quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia và các nhà báo thuộc các cơ quan báo chí Quân đội nhân dân, Công an nhân dân…tham luận, phát biểu ý kiến. 

Các tham luận, ý kiến đóng góp đã có cách tiếp cận rộng và sâu, theo cả chiều lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm, thể hiện nhiều quan điểm và hướng tiếp cận mới, phù hợp với với bối cảnh phát triển xã hội thông tin trên thế giới và ở Việt Nam, tương thích với thực trạng phát triển truyền thông xã hội và mạng xã hội hiện nay.

Hội thảo khoa học trong khuôn khổ hoạt động của Đề tài khoa học cấp Bộ “Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật” do PGS, TS. Đỗ Thị Thu Hằng là chủ nhiệm đề tài, Học viện Báo chí và Tuyên truyền là cơ quan chủ trì.

Anh Hiếu