Trên cơ sở các trụ cột ưu tiên quốc gia và kế hoạch hành động Cebu, “Tài chính và bảo hiểm cho rủi ro thiên tai” là một trong những chủ đề ưu tiên của Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2017.

Theo đó, hội thảo tập trung thảo luận về tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng các giải pháp tài chính và bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai, tăng cường năng lực giải quyết hậu quả rủi ro thiên tai và giảm thiểu gánh nặng chi ngân sách cũng như rủi ro đối với tài sản nhà nước. Mặt khác, hội thảo cũng hướng tới xây dựng Chương trình giải pháp tài chính rủi ro thiên tai và các mô hình đánh giá rủi ro thiên tai nhằm hỗ trợ các nền kinh tế thành viên APEC xây dựng, phát triển các hệ thống giải pháp tài chính mới về quản lý rủi ro và chuyển giao rủi ro thiên tai.

Tham dự hội thảo có gần 100 đại biểu trong nước và quốc tế, bao gồm các quan chức tài chính APEC, chuyên gia từ các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức hợp tác & Phát triển Kinh tế (OECD), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Diễn đàn Phát triển Bảo hiểm (IDF) và các doanh nghiệp bảo hiểm... Những nội dung trao đổi chuyên sâu tại hội thảo này sẽ được đúc kết, báo cáo và kiến nghị tại Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC ngày 23 và 24-2 về các chính sách tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai.

Ngoài ra, những chủ đề trao đổi tại hội thảo được thảo luận và xây dựng kế hoạch triển khai cho cả tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC năm 2017. Theo đó, sáng kiến kinh nghiệm chia sẻ về chính sách tài chính và bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai trong khu vực APEC sẽ được ghi nhận và thông qua bởi các Bộ trưởng Tài chính APEC vào tháng 10-2017.

Toàn cảnh Hội thảo ‘Chính sách tài chính và bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai”.

Trong đó, giải pháp về bảo hiểm là một công cụ, hữu hiệu, không chỉ giảm nhẹ gánh nặng về ngân sách cho chính phủ, chuyển giao rủi ro ra thị trường mà còn góp phần tăng cường nhận thức về rủi ro thiên tai, xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai.

Hữu Toàn