Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ ngoại giao đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã trình bày báo cáo công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, cộng đồng 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng ổn định, hội nhập vào xã hội sở tại. Các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng được củng cố về mặt tổ chức, đóng vai trò quan trọng trong đoàn kết cộng đồng, giữ gìn và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, là cầu nối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước. 

Bên cạnh đó, cùng với việc vai trò, vị thế và kinh tế đất nước đi lên cũng như sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã thực sự trở thành một nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 

Mặc dù vậy, theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đồng thời kiều bào cũng mong muốn Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các thế hệ ngày càng gắn bó với quê hương, nổi bật là các vấn đề liên quan đến quốc tịch, chính sách thu hút nguồn lực kiều bào và vấn đề đại đoàn kết dân tộc.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao công tác thể chế hóa Nghị quyết số 36-NQ/TW và Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. 

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các bộ, ngành tập trung trao đổi các biện pháp cụ thể để tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam và là nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế  - xã hội của đất nước.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Bình Minh đề nghị trong thời gian các bộ, ngành cần quan tâm giải quyết các vấn đề bà con kiều bào quan tâm, trong đó chú trọng rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách và pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài về đầu tư sản xuất, kinh doanh, cống hiến tri thức, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài gắn bó hơn với đất nước. 

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu việc giải quyết các vấn đề trên cần quán triệt tinh thần của các chủ trương được nêu tại Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài, Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ.

An Nhiên