Theo đó, trong giai đoạn 1 - từ khi Đề án được phê duyệt đến hết năm 2020, có 3 cơ quan báo chí không phải sắp xếp (Báo Hà Nội mới, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Tạp chí Khoa học); 15 cơ quan báo chí phải sắp xếp, trong đó, dừng hoạt động 6 tạp chí (Giáo dục Thủ đô; Thương gia; Hàng hóa và Thương hiệu; Tinh hoa Đất Việt; Phái đẹp; Golf Việt Nam); dừng hoạt động 3 cơ quan báo (Màn ảnh Sân khấu; Thời báo Doanh nhân; Cựu chiến binh Thủ đô); giữ ổn định 4 cơ quan báo (Kinh tế và Đô thị; Phụ nữ Thủ đô; Lao động Thủ đô; Tuổi trẻ Thủ đô); sáp nhập 1 cơ quan báo (Báo Pháp luật và Xã hội sáp nhập vào báo Kinh tế và Đô thị); chuyển đổi mô hình hoạt động 1 cơ quan báo (chuyển Báo Người Hà Nội thành tạp chí chuyên ngành Văn học Nghệ thuật của thành phố).

Kết quả sau sắp xếp còn 8 cơ quan báo chí: 5 báo, 2 tạp chí, 1 Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội; giảm 10 cơ quan báo chí. Cụ thể như sau: 5 báo in gồm Hà Nội mới; Kinh tế và Đô thị; Phụ nữ Thủ đô; Lao động Thủ đô; Tuổi trẻ Thủ đô. 2 tạp chí: Khoa học (thuộc Trường Đại học Thủ đô); Văn học và Nghệ thuật Hà Nội; 1 Đài phát thanh truyền hình: Đài Phát thanh -  Truyền hình Hà Nội.

Giai đoạn II từ ngày 1-1-2021 đến hết năm 2025, hoàn thành việc sắp xếp; ổn định hoạt động và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cơ quan báo chí thành phố sau sắp xếp. Xác định cơ quan báo chí chủ lực, nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chính trị, định hướng thông tin tạo đồng thuận trong xã hội. Đối với báo in và tạp chí: hoạt động theo mô hình một cơ quan báo in có nhiều ấn phẩm; đổi mới hình thức, nội dung.

Đối với báo điện tử và tạp chí điện tử: tập trung phát triển báo điện tử có kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền và thông tin đối ngoại (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài); đổi mới công nghệ, trở thành công cụ hữu hiệu định hướng thông tin mạng.

Đối với phát thanh, truyền hình: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội hoàn thiện tổ chức nhân sự theo mô hình tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh cung cấp trên mạng Internet; đầu tư thiết bị chuyên ngành và hệ thống an ninh, an toàn trong phát sóng; sản xuất chương trình truyền hình theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại.

N.Yến