Số hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP là 205 hồ sơ; trong đó có 196 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử và có 9 hồ sơ tự ứng cử. 

Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội cho biết, việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021được thực hiện theo Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 15-1-2016 của Thành ủy Hà Nội về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 1-2-2016 của UBND TP về thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại TP Hà Nội.

NY