Văn bản nêu rõ, UBND TP Hà Nội nhận được ý kiến của Thường trực HĐND TP Hà Nội đề nghị rà soát, xác định đầy đủ, chính xác các nhà biệt thự thuộc, không thuộc đối tượng quản lý theo quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 báo cáo HĐND TP để điều chỉnh Nghị quyết HĐND và gắn với sửa đổi, hoặc thay thế Quyết định số 7177/QĐ-UBND, ngày 28-11-2013, trong đó, có trường hợp nhà 3, 5, 7 Lê Thánh Tông.

Về việc này, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các đơn vị liên quan làm thủ tục bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 7177/QĐ-UBND, ngày 28-11-2013 và thiết lập hồ sơ quản lý nhà biệt thự theo chỉ đạo của UBND TP; đề xuất, báo cáo UBND TP trước ngày 15-9-2016 để trình HĐND TP Hà Nội xem xét...

Hải Châu