Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII theo các tài liệu bao gồm: Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp; bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; bồi dưỡng Bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở. 

Các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, làm rõ những bất cập liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, chính sách của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hiện nay và có những kiến nghị cụ thể với Ban Tuyên giáo Trung ương về những vấn đề này.

Về nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục lý luận chính trị trong năm 2017, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các địa phương và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cần tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị; tăng cường công tác đào tạo đội ngũ làm công tác giảng dạy, bồi dưỡng lý luận cấp cơ sở; khẩn trương xây dựng kế hoạch tập huấn chương trình; chú trọng thông tin những vấn đề mới trong công tác lý luận chính trị hiện nay. 

Định kỳ, cấp ủy các cấp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị nói chung và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện nói riêng, báo cáo cấp uỷ cấp trên thông qua hệ thống Ban Tuyên giáo. Ban Tuyên giáo các Tỉnh uỷ, Thành ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp cơ sở tổng hợp, gửi báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương theo định kỳ.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương, từ đầu năm 2016 đến nay, việc triển khai công tác giáo dục lý luận chính trị tại 18 tỉnh, thành khu vực Miền Trung - Tây Nguyên có nhiều chuyển biến tích cực. Các Đảng bộ, địa phương đã thực hiện xây dựng bộ khung chương trình tổ chức nền nếp chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho các cán bộ, đảng viên các cấp.

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực Miền Trung - Tây Nguyên đã tham mưu với cấp ủy tổ chức ban hành theo hướng dẫn, kế hoạch triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng theo đúng kế hoạch đề ra. Các trung tâm bồi dưỡng cấp huyện đã tích cực đổi mới, nâng cao giáo dục lý luận chính trị, cải tiến phương pháp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy và học tập...

Quốc Việt