Trong đó, nghị định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức sẽ rà soát và quy định nhằm bảo đảm việc giảm thiểu quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dụng, nâng ngạch công chức; cải cách và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong tuyển dụng, nâng ngạch; rà soát, bổ sung các quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý để bảo đảm phù hợp với quy định mới của Đảng về công tác cán bộ; quy định chi tiết các chính sách ưu đãi đối với người dân tộc thiểu số. 

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức cũng được thay thế, sẽ rà soát và quy định nhằm bảo đảm việc giảm thiểu quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dụng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; cải cách và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong tuyển dụng, nâng ngạch; quy định chi tiết các chính sách ưu đãi đối với người dân tộc thiểu số. 

Các nghị định về đánh giá và phân loại cũng như việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức cũng được sửa đổi thay thế cho phù hợp với tinh thần của luật đã được sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo tờ trình, dự thảo nghị định và các tài liệu liên quan sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, trình Chính phủ trong tháng 4-2020.

Nguyễn Hương