Việc xây dựng Đề án nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành TƯ Đảng Khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 

Đề án sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản ở khu dân cư, thôn, tổ dân phố, nhằm tinh gọn bộ máy, đầu mối, phát huy được sức mạnh tổng hợp, tập trung, thống nhất thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ ở cơ sở trong tình hình mới. 

Đồng chí Hầu A Lềnh phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo.

Từ đó xây dựng lực lượng nòng cốt có đủ khả năng tập hợp, hướng dẫn quần chúng tham gia thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua trên địa bàn. 

Bên cạnh đó sẽ phát huy tốt tinh thần tự quản của nhân dân, đưa các mô hình tự quản ở khu dân cư trở thành phong trào tự nguyện, tự giác, giúp các cấp ủy đảng, chính quyền nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ ANTT ở mỗi địa phương, cơ sở.

Theo kế hoạch, từ tháng 4 đến tháng 8-2019, BCĐ TƯ xây dựng Đề cương, biểu mẫu để các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình tổ chức thực hiện mô hình tự quản; thành lập các đoàn khảo sát làm việc tại một số địa phương; xây dựng các chuyên đề nghiên cứu khoa học, thực tiễn; tổng hợp kết quả khảo sát, kết quả nghiên cứu các chuyên đề, tình hình tổ chức thực hiện các mô hình tự quản của các tỉnh, thành phố và tổ chức hội thảo chuyên đề ở các địa phương. 

Trong tháng 10 và 11-2019, BCĐTƯ sẽ tổ chức các hội thảo lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, các địa phương để chỉnh sửa dự thảo Đề án “Thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố”; tổ chức lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh, thành ủy và các chuyên gia. Sau đó, BCĐTƯsẽ họp cho ý kiến vào Tờ trình, nội dung Đề án cũng như dự thảo Kết luận trước khi trình Ban Bí thư thông qua vào tháng 12-2019.

Tại cuộc họp, thành viên BCĐ đã chia sẻ về thực trạng tổ tự quản ở khu dân cư trong giai đoạn hiện nay, từ đó đưa ra những ý kiến cụ thể khi tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng về tổ chức, nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố trên phạm vi toàn quốc theo hướng bám sát Nghị quyết 18-NQ/TW.

Anh Minh – Diệp Vinh