Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI có 51 đồng chí (khuyết 2), đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 14 đồng chí.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đồng chí Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đồng chí Mai Văn Huỳnh, Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc và đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí; đồng chí Phạm Hoàng Nam, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025.


Trần Lĩnh