Thực hiện quy định của pháp luật, thời gian qua việc ban hành quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND và UBND trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được thực hiện cơ bản theo đúng quy định, tính hiệu lực và hiệu quả của quyết định được nâng cao đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể và cá nhân.

Tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các cấp phối hợp, thực hiện nghiêm các quy định của Luật Tố tụng hành chính, tạo điều kiện cho các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện theo chức năng nhiệm vụ. Nhờ đó, từ năm 2015-2017, UBND các cấp đã tham gia tố tụng tại Tòa án nhân dân các cấp đối với 196 vụ việc với 267 quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện. Trong đó tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Đối với việc chấp hành pháp luật trong giải quyết các vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND, UBND, trong thời gian qua Chủ tịch UBND các cấp trực tiếp tham gia đối thoại, tham gia các phiên tòa xét xử hoặc ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND đại diện tham gia phiên tòa xét xử.

Đối với UBND tỉnh Quảng Nam, trong thời gian qua đã thực hiện nghiêm túc việc ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực liên quan bị khiếu kiện, được phân công làm đại diện tham gia đối thoại, xét xử, đảm bảo theo quy định tố tụng. Tuy nhiên, Quảng Nam vẫn còn một số khó khăn nhất định do trên địa bàn triển khai nhiều dự án liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng nên số lượng quyết định hành chính bị khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực này nhiều...

Ngoài ra, việc vận dụng, áp dụng pháp luật của cơ quan hành chính Nhà nước và Tòa án còn chưa thống nhất, nhận thức của một số người dân về chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai còn hạn chế dẫn đến việc không chấp hành quyết định và vẫn cố tình khiếu kiện.

Về việc chấp hành pháp luật trong thi hành án hành chính liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND và UBND, tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng có trách nhiệm nghiêm túc thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật theo quy định.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Công Hồng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đại diện cho Đoàn giám sát đánh giá cao việc thi hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND, UBND trong thời gian qua đã làm tốt công tác thi hành các vụ án hành chính. Tuy nhiên, tỉnh cần khắc phục công tác lưu trữ hồ sơ, năng lực cán bộ được giao; quan tâm chỉ đạo các vụ án còn chậm chưa được thi hành.

Đoàn cũng ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, ban ngành tỉnh Quảng Nam, tập hợp để trình lên cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng trong việc thi hành pháp luật.

PV