Tại đây, từ ngày 11 đến 19-2-1951 đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng - đại hội đầu tiên của Đảng ta được tổ chức ở trong nước. Khu di tích Đại hội II của Đảng là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Bộ hồ sơ khoa học di tích gồm: Lý lịch Khu di tích với tổng thể 52 di tích, trong đó tại xã Kim Bình có 26 di tích với những di tích rất quan trọng như hội trường tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, lán ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian diễn ra Đại hội; tại xã Kiên Đài có 24 di tích như: nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận. Trong bộ hồ sơ còn có tập bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích; gần 150 ảnh tư liệu và hiện trạng di tích…

PV