Thời gian qua lĩnh vực khoa học và công nghệ nước ta tiếp tục phát triển và đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. 

Xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu đứng thứ 59 trên 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, cao hơn xếp hạng về kinh tế; riêng các chỉ tiêu đầu ra liên quan trực tiếp đến khoa học và công nghệ nằm trong nhóm 50. 

Số lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ tăng nhanh, ứng dụng khoa học và công nghệ trong nhiều lĩnh vực đạt kết quả đáng ghi nhận, nhất là trong y tế, nông nghiệp. Khoa học xã hội có đóng góp tích cực trong xây dựng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, chỉ số sẵn sàng công nghệ của Việt Nam chỉ đứng thứ 92; mối quan hệ giữa nghiên cứu và ứng dụng còn bất hợp lý, hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ còn hạn chế; nhiều đề tài chưa sát thực tế; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ còn bất cập, nhất là về sở hữu trí tuệ, đo lường tiêu chuẩn chất lượng; cơ chế chính sách còn chưa phù hợp, chưa phát huy được nhiều nguồn lực xã hội vào phát triển khoa học và công nghệ; phối hợp giữa viện - trường trong nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ còn hạn chế.

Để khoa học và công nghệ thực sự trở thành quốc sách, là động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành khoa học và công nghệ cần đặc biệt quan tâm, chú trọng thực hiện tốt các mục tiêu đổi mới thể chế, cơ chế chính sách về khoa học và công nghệ; đẩy mạnh chăm lo, phát triển nguồn nhân lực, trong đó con người, cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ, chất lượng mang tính quyết định; phát triển cơ sở hạ tầng cho khoa học và công nghệ; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của đất nước.

Về hoàn thiện cơ chế, chính sách để thúc đẩy khoa học và công nghệ phát triển, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan rà soát, báo cáo Chính phủ các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung và phương án sửa đổi, bổ sung để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa khoa học và công nghệ phát triển, gắn với yêu cầu của thực tiễn, của doanh nghiệp, phục vụ trực tiếp cho việc phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất cơ chế, chính sách đổi mới cơ cấu đầu tư, nâng cao tỷ trọng đầu tư của xã hội cho khoa học và công nghệ; tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp tham gia và đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ; nhận chuyển giao và ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ, thương mại hóa sản phẩm, hàng hóa được tạo ra từ kết quả hoạt động khoa học và công nghệ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai chính sách ưu đãi trong sử dụng nhân lực, nhân tài hoạt động khoa học và công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, có chính sách xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trong thời gian tới, bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học công nghệ, nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, trong đó ưu tiên cho nghiên cứu ứng dụng.

Về định hướng hoạt động khoa học và công nghệ trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và triển khai các nhiệm vụ để ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam có điều kiện thuận lợi để phát triển và có khả năng xuất khẩu. Ưu tiên cho các hoạt động nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh học.

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Bộ: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để phát triển các ngành, lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh, phát triển các sản phẩm quốc gia, sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, du lịch.

Đắk Lắk cần chú trọng phát triển các loại cây trồng chiến lược

Tỉnh Đắk Lắk cần chú trọng phát triển các loại cây trồng chiến lược, tiếp tục tái canh cây cà phê, cây tiêu, cao su...; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh để gia tăng chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp.

Đó là nội dung trong Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Cũng tại Thông báo này, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng XII, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh đã đề ra.

Bên cạnh đó, thực hiện tái cơ cấu, tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Tăng cường công tác dự báo và đề ra giải pháp ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

Làm tốt công tác quy hoạch thủy lợi đi đôi với bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng hệ thống hồ chứa, kênh mương tưới tiêu đồng bộ để sử dụng hiệu quả nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống; phòng chống có kết quả cả hạn hán và lũ lụt.

Là trung tâm vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk có nhiều tiềm năng, lợi thế, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần tập trung đề ra các giải pháp đột phá, mạnh mẽ, khuyến khích khởi nghiệp và phát triển nhanh các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, đủ sức cạnh tranh và thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là thu hút được các nhà đầu tư chiến lược, bảo đảm phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

Tiếp tục triển khai quyết liệt Kế hoạch hành động của Tỉnh thực hiện các Nghị quyết số 19, 35, 60 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Phát huy tiềm năng, thế mạnh về điều kiện tự nhiên, danh lam thắng cảnh, bản sắc văn hóa các dân tộc; thu hút mọi nguồn lực đầu tư, xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng; tăng cường liên kết với các địa phương vùng Tây Nguyên, miền Trung và cả nước, qua đó phát triển nhanh và nâng cao tỷ trọng ngành du lịch, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của Tỉnh.

Tỉnh cũng cần giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nhất là đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển y tế, giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục có các giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm chăm lo đời sống người có công, gia đình chính sách, người nghèo.Tiếp tục làm tốt công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc.

Các Bộ, ngành trung ương có đơn vị trực thuộc (nhất là các công ty nông, lâm nghiệp) đóng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chủ động phối hợp với tỉnh giải quyết đúng pháp luật và dứt điểm các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện có liên quan với nhân dân địa phương; phối hợp với tỉnh giải quyết đất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trong quá trình thực hiện việc sắp xếp, đổi mới nông lâm trường theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17-12-2014 của Chính phủ; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Hà Nội

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý về nguyên tắc chủ trương điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội cập nhật Dự án đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy nước Bắc Thăng Long - Vân Trì và Dự án đầu tư xây dựng Trạm cấp nước Dương Nội - Hà Đông vào Đồ án điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Hà Nội; đồng thời thực hiện việc lập, thẩm định và trình duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Hà Nội theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, đáp ứng nhu cầu cấp nước trước mắt và lâu dài cho Thủ đô Hà Nội./.

PV