Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo DN nhà nước trực thuộc triển khai đầy đủ, đúng quy định về công bố thông tin tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18-9-2015 của Chính phủ về công bố thông tin của DN nhà nước (Nghị định số 81/2015/NĐ-CP). 

Bên cạnh đó, rà soát danh sách các cơ quan chủ sở hữu có chuyên mục riêng về công bố thông tin; Danh sách các DN chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công bố thông tin năm 2017 và Danh sách các doanh nghiệp chưa thực hiện công bố thông tin trong 2 năm 2016-2017 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công khai trên chuyên mục công bố thông tin về DN nhà nước của Cổng Thông tin DN tại địa chỉ http://www.business.gov.vn để khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau: Hoàn thành việc xây dựng chuyên mục riêng về công bố thông tin DN trên Cổng hoặc trang thông tin điện tử do bộ, ngành, địa phương quản lý và đăng tải thông tin theo quy định. 

Đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công bố thông tin trong năm 2017, xử lý trách nhiệm DN nhà nước và người quản lý DN vi phạm quy định về công bố thông tin theo quy định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; yêu cầu các DN hoàn thiện việc công bố thông tin theo đúng quy định. 

Đối với các DN chưa thực hiện công bố thông tin trong 2 năm 2016 và 2017, xử lý trách nhiệm đối với người quản lý DN theo hướng cảnh cáo; xử phạt các DN theo quy định; yêu cầu các doanh nghiệp hoàn thiện việc công bố thông tin theo đúng quy định. 

Công khai các nội dung xử lý trách nhiệm trên trang thông tin điện tử của mình và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải trên địa chỉ http://www.business.gov.vn để tăng cường công khai, minh bạch. 

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tổng hợp, công khai các danh sách DN chưa thực hiện đúng quy định về công bố thông tin theo nội dung nêu trên và việc xử lý vi phạm về công bố thông tin theo quy định; theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện công bố thông tin và định kỳ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP. Báo chí thông tin rộng rãi việc công bố thông tin của DN nhà nước để người dân, xã hội và cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện.

P.V