Bộ Tài chính cho biết: Theo khuyến nghị của các tổ chức minh bạch ngân sách, các quốc gia cần xây dựng Báo cáo ngân sách riêng dành cho công dân để giúp việc công khai ngân sách trở nên thân thiện và dễ hiểu. 

Vì vậy, mặc dù Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) không quy định việc công khai Báo cáo ngân sách dành cho công dân, nhưng từ năm ngân sách 2015, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng và phát hành Báo cáo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính và thông qua tài liệu bỏ túi. 

Những thông tin về NSNN được trình bày một cách ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu thông qua các bảng, biểu đồ, đồ họa nhằm giúp cho người dân bình thường, ngay cả những người nắm ít kiến thức về tài chính – ngân sách đều có thể tiếp cận và nắm bắt các thông tin cơ bản.

H.A.