Theo thông báo này, ngoài những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã để xảy ra một số thiếu sót về công tác quản lý Nhà nước. Trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, Chủ tịch UBND một số huyện, xã chưa thực hiện đầy đủ lịch tiếp công dân định kỳ. 

Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh của công dân chưa được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở nên tình trạng khiếu nại đông người, vượt cấp lên Trung ương còn nhiều. Điển hình là nội dung liên quan đến việc khai thác cát tại sông Hồng, đoạn đi qua địa bàn huyện Văn Giang… 

Công tác khảo sát, nắm tình hình khi xây dựng kế hoạch thanh tra còn chưa được thực hiện tốt, còn để chồng chéo và bỏ trống một số lĩnh vực liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý đầu tư xây dựng đối với các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài. 

Một số cuộc thanh tra thời gian kéo dài, phát hiện vi phạm nhiều nhưng xử lý chưa tương xứng, thực hiện kết luận, kiến nghị và xử lý sau thanh tra còn chậm.

Việt Hà