Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nhiệt liệt chúc mừng 19 đồng chí được Bộ Chính trị phân công làm thành viên Ban Chỉ đạo, tin tưởng và mong muốn Ban Chỉ đạo nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục phát huy kết quả đã thực hiện các nhiệm kỳ trước, đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược cải cách tư pháp theo đúng chủ trương, đường lối do Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra và các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, sau khi nghe dự thảo Quy chế làm việc và những nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào 2 bản dự thảo.

 Để triển khai thực hiện tốt Quy chế làm việc và những nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp trong thời gian tới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo lưu ý một số vấn đề.

Về việc thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, Chủ tịch nước yêu cầu các thành viên bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ, nguyên tắc, lề lối làm việc, tích cực chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị các đề án, báo cáo trình Ban Chỉ đạo và việc triển khai tổ chức thực hiện tại cơ quan, tổ chức được phân công phụ trách;

Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn đề mới phát sinh; đề xuất, kiến nghị với Ban Chỉ đạo và cơ quan có thẩm quyền xem xét, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp.

Về việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp, các thành viên Ban chỉ đạo khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện trong từng lĩnh vực cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức; định kỳ 6 tháng, hằng năm có sơ kết, tổng kết và đề ra các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong các năm tiếp theo.

Trước mắt, cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện từ nay đến hết năm 2017. Trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ cơ bản về  xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp;

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức luật sư, trợ giúp pháp lý, công chứng, giám định tư pháp và thừa phát lại; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức trên.

Khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp đã được Ban Chỉ đạo cho ý kiến; cuối năm 2017, tiến hành sơ kết, đề ra phương hướng, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong những năm tiếp theo...

 Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, các nội dung thảo luận, cho ý kiến tại phiên họp này có ý nghĩa rất quan trọng, làm cơ sở để Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ do Bộ Chính trị giao; yêu cầu Văn phòng Ban Chỉ đạo tổng hợp đầy đủ ý kiến đóng góp của các thành viên và tổ chức để nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện các văn bản nêu trên trình Ban Chỉ đạo duyệt ban hành.

Nguyễn Hương