Chiều 13/11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã tổ chức phiên họp thứ 24, thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết việc thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011-2016; dự kiến chương trình trọng tâm giai đoạn 2016-2020; Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; đề xuất nội dung, chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 về những vấn đề có liên quan đến công tác cải cách tư pháp. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp. Ảnh: TTXVN.

Thảo luận về Báo cáo tổng kết việc thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011-2016 và dự kiến chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2020, các ý kiến cho rằng: Báo cáo đã kiểm điểm, đánh giá đúng tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp được xác định trong các văn kiện của Đảng và chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đã đạt được và các hạn chế, vướng mắc trong giai đoạn 2011-2016.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan trực thuộc trung ương đã tích cực chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp; từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiện toàn tổ chức, bộ máy, bảo đảm cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử; nâng cao chất lượng các hoạt động tư pháp, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng.

Mặt khác, quá trình thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp trong nhiệm kỳ đã bám sát mục tiêu của Chiến lược cải cách tư pháp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và thu được kết quả quan trọng.

Cho ý kiến về chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2020, các ý cơ bản đồng tình với đề xuất của Ban Chỉ đạo là: Tiếp tục thể chế hóa các chủ trương đã xác định trong Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị chưa được triển khai thực hiện; hoàn thiện cơ chế đảm bảo Tòa án thực hiện quyền tư pháp theo quy định của Hiến pháp năm 2013. Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, đúng đắn các quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014, Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014) và các luật được Quốc hội thông qua năm 2015; tiếp tục hoàn thiện chế định luật sư, các chế định bổ trợ tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh...

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, thể thiện tinh thần trách nhiệm của Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương trong việc chuẩn bị các báo cáo trên một cách công phu, kỹ càng. Chủ tịch nước nhấn mạnh, các báo cáo đã nêu bật những kết quả đã đạt được và các hạn chế, vướng mắc; đồng thời đưa ra được những đề xuất hữu hiệu trong công tác cải cách tư pháp.

Chủ tịch nước khẳng định công tác cải cách tư pháp trong thời gian qua đã đạt được các kết quả nhất định và mang lại những thay đổi quan trọng. Trong đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò cải cách tư pháp trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đầy đủ và sâu sắc hơn. Việc thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp được chỉ đạo quyết liệt, tập trung, hiệu quả. Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp đã được tăng cường, đổi mới.

Đồng tình với những hạn chế nêu trong các báo cáo, Chủ tịch nước đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tư pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật; đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp tại phiên họp để bổ sung vào các báo cáo và hoàn chỉnh sớm, trước khi trình Bộ Chính trị cho ý kiến.

PV (TTXVN)