Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước được sự chứng kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội và các vị khách quý. Chủ tịch nước Trần Đại Quang bước lên bục tuyên thệ, trong tiếng quân nhạc hào hùng.

“Dưới Cờ đỏ Sao Vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam xin tuyên thệ”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ.

Vẫn với nghi thức đặt tay trái lên Hiến pháp, tay phải giơ cao với lòng bàn tay hướng về phía hội trường, Chủ tịch nước tuyên thệ trước quốc dân đồng bào tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

“Quốc hội Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam ghi nhận lời tuyên thệ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định.

Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu đồng chí giữ chức vụ Chủ tịch nước.

“Với vinh dự, trách nhiệm lớn lao của ngưới đứng đầu Nhà nước, thay mặt Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, tôi sẽ kế thừa và phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước hào hùng của dân tộc và kinh nghiệm của các vị Chủ tịch nước tiền nhiệm”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước nguyện nỗ lực làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trên lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp. Chủ động tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, phương thức và cơ chế điều hành; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Chủ tịch nước khẳng định sẽ chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Chủ tịch nước khẳng định sẽ chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; bảo vệ vững chắc chủ quyên, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, lợi ích và an ninh quốc gia; giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường hoà bình để phát triển đất nước. Tích cực phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam.

“Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; chủ động hội nhập, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội ở khu vực và trên thế giới”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ.

Trước đó, Trưởng ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố kết quả kiểm phiếu cho biết, có 485 đại biểu đồng ý (98,18%). Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bầu đồng chí Trần Đại Quang giữ chức vụ Chủ tịch nước với 98,38% đại biểu tán thành.

Quỳnh Vinh