Hướng tới kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước, sáng 25-1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam đã trang trọng tổ chức Lễ phát động thi đua “Chương trình doanh nhân đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững của đất nước” và khai trương Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự và phát biểu chỉ đạo. Thủ tướng Chỉnh phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Chương trình được tổ chức nhằm phát động trong toàn thể Hội viên Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam và đội ngũ doanh nhân trên cả nước bước vào năm mới với khí thế mới, tinh thần thi đua đổi mới, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, giành thắng lợi trong sản xuất, kinh doanh, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước nhấn mạnh, để xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp lớn mạnh, hiệu quả, đội ngũ doanh nhân Việt Nam cần nuôi dưỡng khát vọng vươn lên.

Các nội dung thi đua trong khuôn khổ “Chương trình doanh nhân đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của đất nước” gồm: Thi đua đóng góp ý kiến tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện chính sách quản lý và xây dựng chính sách phát triển kinh tế-xã hội, đón đầu lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thi đua đổi mới sáng tạo trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, đẩy mạnh tăng trưởng, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp…

Trên cơ sở những nội dung thi đua, sau Lễ phát động, Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam sẽ vận động, tập hợp những hoạt động đổi mới, sáng tạo của doanh nhân, doanh nghiệp trong năm. Qua đó, hàng năm, nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Ban Tổ chức tiến hành tổng kết Chương trình và vinh danh danh hiệu cao quý “Doanh nhân đổi mới sáng tạo tiêu biểu”.

Chủ tịch nước chúc mừng Trung ương Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, cách đây 70 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua yêu nước. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu, phong trào thi đua yêu nước đã phát triển ngày càng sâu rộng ở các cấp, các ngành và trên mọi miền đất nước, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Chủ tịch nước cho rằng, Lễ phát động thi đua “Chương trình doanh nhân đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của đất nước” ngày hôm nay là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua yêu nước; có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, để xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, hoạt động hiệu quả, thực sự là “người lính trên mặt trận kinh tế”, đội ngũ doanh nhân Việt Nam cần nuôi dưỡng khát vọng vươn lên.

“Đội ngũ doanh nhân Việt Nam cần nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, không ngừng đổi mới, sáng tạo, tận dụng những cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại, tích cực nghiên cứu, phát triển, ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh, năng lực quản trị và kinh doanh; chủ động tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, phấn đấu có nhiều thương hiệu sản phẩm và dịch vụ Việt Nam mang tầm quốc tế”, Chủ tịch nước nêu rõ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo Trung ương Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam nhấn nút khai trương Tạp chí Điện tử  Doanh nhân Việt Nam.

Chủ tịch nước yêu cầu Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam và Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam cần tổ chức, triển khai Chương trình này thiết thực, hiệu quả; tiếp tục làm tốt hơn nữa chức năng là cầu nối giữa doanh nghiệp tư nhân với các cơ quan nhà nước. Đồng thời lắng nghe, tiếp thu ý kiến của doanh nhân, doanh nghiệp để tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp có các chủ trương, chính sách phù hợp; làm tốt công tác thông tin về hội nhập quốc tế, cung cấp, trang bị những kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm quản trị sản xuất, kinh doanh tiên tiến cho đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền vinh danh những doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong đổi mới, sáng tạo, sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về chủ trương nhất quán trong phát triển kinh tế tư nhân của Đảng, Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp trong phát triển kinh tế tư nhân, góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần doanh nhân đổi mới, sáng tạo, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa đội ngũ doanh nhân với các tầng lớp nhân dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn tin tưởng, kỳ vọng vào đội ngũ doanh nhân Việt Nam nói chung, doanh nhân tư nhân nói riêng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chủ tịch nước tin tưởng, Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Chương trình doanh nhân đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của đất nước”, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong đội ngũ doanh nhân cả nước, góp phần thiết thực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết của Đảng, Nhà nước, mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ngay sau Lễ phát động, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo Trung ương Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam đã nhấn nút khai trương Tạp chí Điện tử  Doanh nhân Việt Nam.

Theo VOV