Sau khi nghe báo cáo việc tổ chức, triển khai và kết quả thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng trên địa bàn TP Hải Phòng, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho rằng, TP Hải Phòng đã tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết ĐH Đảng bộ thành phố, nhất là công tác công tác thi đua, khen thưởng. 

Với gần 2 triệu dân, TP Hải Phòng trong năm 2017 đã đạt mức tăng trưởng GRDP 13,7%, dẫn đầu năm tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của cả nước; nhiều chỉ tiêu như thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách nội địa, giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới, củng cố quốc phòng- an ninh, xây dựng chính quyền... đều đạt kết quả tích cực. 

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí cũng đánh giá cao phong trào thi đua, khen thưởng đã góp phần tạo nên các thành tựu của Hải Phòng. Trong thời gian tới, thành phố cần khắc phục những hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, khơi dậy và thực hiện có hiệu quả thiết thực phong trào thi đua yêu nước trong các cấp, các ngành, đơn vị và các tầng lớp nhân dân. 

Đặc biệt là nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; lựa chọn, biểu dương những điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, kịp thời, đúng người, đúng việc... và phong trào thi đua phải thực chất, khen thưởng phải kịp thời...

Văn Thịnh