Cùng tham dự có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Trong 6 tháng đầu năm nay, mặc dù vừa phải phối hợp với các lực lượng khác trong Quân đội tham gia công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, nhưng Quân chủng Phòng không - Không quân vẫn chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, bám sát nhiệm vụ chính trị; thực hiện có hiệu quả các công tác dân vận, tuyên truyền; tích cực triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, cháy rừng. Sự đóng góp của Quân chủng đã hòa cùng với thành tích của Quân đội nhân dân và cả nước, góp phần càng tô đậm thêm hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thời gian tới, xu hướng hòa bình, hợp tác phát triển vẫn là chủ đạo. Tuy nhiên, tình hình trong khu vực và trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng, cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, hoạt động khủng bố, xung đột sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, biển, đảo gia tăng, là những khó khăn, thách thức lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, cũng như nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tình hình đó đòi hỏi Quân đội nói chung và Quân chủng Phòng không - Không quân nói riêng phải tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Cơ bản nhất trí với các trọng tâm công tác được nêu trong báo cáo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quân chủng thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng. Đó là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, cùng các Chiến lược quan trọng khác về công tác quân sự, quốc phòng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng tập trung xây dựng Quân chủng vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ vững chắc bầu trời củaTổ quốc.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội, của Quân chủng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo xây dựng lực lượng Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; trọng tâm là xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp, ý chí quyết tâm, quyết đánh và quyết thắng cho cán bộ, chiến sỹ. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, cần chú trọng kết hợp với khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một số ít cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các hình thức thiết thực, hiệu quả. 

PV (Theo VOV)